ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:12 น.

  • ?จี้พระอุปัชฌาย์ต้องคัดคนบวช?

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เตือน พระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ อย่าละเลยคัดคนบวช วอนต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หวังลดปัญหาพระใหม่ประพฤติตนไม่เหมาะ ช่วยสร้างพระคุณภาพสืบทอดพระพุทธศาสนา

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17:12 น.

วันนี้(11 ก.พ.) ที่วัดสามพระยา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ มอบตราตั้งพระอุปัชฌาย์ แก่พระสังฆาธิการผู้ผ่านการอบรมและสอบความรู้ รุ่นที่ 49  โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า พระอุปัชฌาย์ เป็นตำแหน่งสำคัญที่จะคัดคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่า มีพระอุปัชฌาย์ที่ไม่ดีอยู่บ้าง คือ ไม่มีการคัดบุคคลที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ใครอยากบวชก็บวชให้หมด ทั้งที่รู้ว่า คนนั้นขี้เหล้าเมายา ติดยาเสพติด พิการหรือมีความผิดปกติ ขัดต่อพระธรรมวินัย พอบวชเสร็จก็ปล่อยปละละเลยไม่ดูแล ส่งผลให้เกิดปัญหาพระกระทำไม่เหมาะสมขึ้น

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวต่อไปว่า พระอุปัชฌาย์ ต้องกระทำตนให้เหมาะสม เพราะถ้าพระอุปัชฌาย์ดี จะเป็นศรีพระศาสนา โดยมีหลักปฏิบัติ  5 ประการ ดังนี้ 1.ต้องเคร่งครัดในศีล  2.ต้องรักษาปาฏิโมกข์อยู่เสมอ 3.สังวรระวังในปาฏิโมกข์  4.ให้รู้จักอาจาระ และโคจร  ทำให้การนุ่งห่ม การเดิน นั่ง เรียบร้อย รวมถึงไม่ควรไปตามที่ชุมนุม หรือสถานที่ที่มีการค้าขายคนจำนวนมาก ไม่ควรไป และ 5.กลัวความผิดเล็กน้อย หากพระอุปัชฌาย์ปฏิบัติตนตามที่กล่าวได้ ก็จะเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งขอให้พระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ ยึดระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งเรื่องคัดคนเข้าบวช การดูแลพระที่บวช เพื่อให้ได้ พระสงฆ์ที่มีคุณภาพในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคง และลดปัญหาพระสงฆ์ที่ประพฤติอาจาระที่ไม่เหมาะสมได้อีกด้วย

พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมส.  กล่าวว่า สถิติพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 49 ประจำปี 2557 มีพระสงฆ์ผ่านการคัดเลือกมาเข้าอบรมและสอบจำนวน 279 รูป ถอนตัวระหว่างอบรม 7 รูป และสอบไม่ผ่านข้อเขียน 1 รูป คงเหลือที่สอบผ่านจำนวน 271 รูป โดยแบ่งตามเขตการปกครอง ดังนี้ หนกลาง 86 รูป หนเหนือ 50 รูป หนตะวันออก 110 รูป หนใต้ 16 รูป และต่างประเทศ 9 รูป สำหรับสถิติพระอุปัชฌาย์ที่ผ่านการสอบทั้ง  49 รุ่น ตั้งแต่ปี 2509-2557 ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 12,000 รูป ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม การอบรมและการสอบจะทำให้รูปแบบการอุปสมบทพระสงฆ์ทั่งประเทศ ให้เป็นไปในแบบแผนเดียวกัน

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:15 น.

  • ?ชวนเด็กสร้างรักที่ถูกต้องวาเลนไทน์?

วธ.ชวนเยาวชนสร้างรักบริสุทธิ์วาเลนไทน์ เข้าวัดทำความดี ดำรงตนอย่างมีสติความวิถีชาวพุทธ เตือนให้รู้จักรักอย่างถูกต้องเหมาะสม

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:15 น.

 วันนี้( 11 ก.พ.) ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมอันดีและสร้างภูมิคุมกันทางสังคม “วัยใสๆหัวใจสีขาว” โดย น.ส.จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดวธ. กล่าวว่าในปีนี้วันสำคัญทางศาสนา และความเชื่อตามวิถีของตะวันออก และตะวันตกเวียนมาตรงกันในวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ และวันมาฆบูชา  วธ.จึงถือโอกาสส่งเสริมของการกระทำความดีต่อกันและการแสดงออกทางความรักอย่างบริสุทธิ์ โดยใช้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของทั้งสองวิถีในการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องการทำความดี และความรักเชิงบวกทั้งที่มีต่อตนเองต่อคนในครอบครัว และต่อผู้อื่น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผอ.สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายดินสอสีขาว รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของศาสนาโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  รวมทั้งแสดงออกซึ่งความรักที่บริสุทธิ์โดยนำเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน มาร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักผ่านซุ้มหัวใจที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับความรักของตนเองจากนั้นเยาวชนยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะช่วยรณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมอันดีผ่านสารรักวาเลนไทน์ ความว่า รักอย่างมีสติ คือวิถีแห่งชาวพุทธ รักอย่างบริสุทธิ์อย่าชิงสุกก่อนห่าม รักอย่างมีศรัทธา รู้รักษาประเพณี รักแท้เป็นสิ่งดีใช่จบที่วาเลนไทน์เพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของความรักที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในด้านความรักอย่างมีสติและไม่สร้างปัญหาต่อตนเองและสังคมโดยรวม

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:09 น.

  • ?มอบ สพฐ.แจงปัญหาแท็บเล็ต?

“จาตุรนต์”โยนเผือกร้อน ให้สพฐ.ชี้แจงปัญหาจัดซื้อแท็บเล็ต สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:09 น.

วันนี้ (11 ก.พ.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะจัดแถลงข่าวชี้แจงทำความเข้าใจให้กับภาคสังคมได้รับทราบถึงนโยบาย1 คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนของรัฐบาล เนื่องจาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ  ต้องการให้ สพฐ.สร้างความเข้าใจให้กับสังคมได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าวว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นมาจากส่วนไหนบ้าง เพราะปัญหาอยู่ที่ตอนนี้กำลังจะสิ้นปีการศึกษา2556 แต่การจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณดังกล่าวยังจัดส่งไม่ถึงมือเด็ก อย่างไรก็ตามคาดว่าแท็บเล็ตของปี 2556 กับ ปี 2557 จะต้องถึงมือเด็กทันก่อนเปิดภาคเรียน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จะมีการสรุปบทเรียนปัญหาของการจัดซื้อแท็บเล็ตที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน หรือบอร์ดแท็บเล็ต ในวันที่ 18 ก.พ.นี้ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการประกวดราคาจัดซื้อแท็บเล็ต ปี 2556 คงไม่มีการเปลี่ยน แต่ของปี 2557 จะมีการปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อเตรียมนำเสนอบอร์ดแท็บเล็ตต่อไป สำหรับการจัดซื้อจะเสนอต่อที่ประชุมว่าจะกระจายให้ภูมิภาคเป็นผู้จัดซื้อ ซึ่งอาจจะเลือกเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความเข็มแข็ง เช่น มีบุคลากรครบมีความรู้ความชำนาญ เป็นต้น ให้เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างประสบการณ์ในการจัดซื้อให้กับเขตพื้นที่ในการทำโครงการใหญ่ๆแบบนี้ด้วย

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:03 น.

  • ?แนะขี้นแบล็กลิสต์ครูทุจริตไม่ให้กลับมาเป็นครู?

“กำจร”เสนอขี้นบัญชีดำครูทุจริตสอบ ตัดโอกาสเป็นครูตลอดชีวิต เพราะไม่มีความซื่อสัตย์ และผู้ปกครองก็ไม่เชื่อใจที่จะมาสอนลูกเป็นคนดีได้ เสนอปรับแผนการเรียนการสอนวิชาชีพครู เน้นใช้ข้อสอบอัตนัยกับคนเรียนครูเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16:03 น.

จากการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า..ทิศทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์” ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฎิรูประบบการผลิตครูของประเทศไทย” ว่า ขณะนี้สังคมมองว่า คุณภาพของเด็กจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับครู หมายความว่า ถ้าเด็กไม่เก่งก็เกิดจากครูไม่เก่ง ขณะที่ครูไม่เก่งนั้น เกิดจากสถาบันผลิตครู หรือ ครูของครูไม่เก่ง ดังนั้นคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จึงจำเป็นต้องรับผิดชอบในการผลิตครูให้มีคุณภาพมากขึ้น

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการปรับแผนการรับนิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูนั้น มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ จำนวนความต้องการครูในอนาคตจะต้องมีข้อมูลจริง และเป็นข้อมูลที่ตรงกันทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้และผู้ผลิต แต่เวลานี้ข้อมูลยังไม่ตรงกันทำให้แผนการผลิตทำได้ยาก ดังนั้นจึงควรปรับแผนการผลิตครูตั้งแต่ปีการศึกษา2558 เป็นต้นไป โดยปรับลดจำนวนรับนิสิตนักศึกษาครูลง ขณะเดียวกันสถาบันผลิตครูก็ต้องปรับวิธีการผลิตโดยเน้นความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน เพื่อรองรับหลักสูตรใหม่ การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ รวมถึงต้องปรับข้อสอบสำหรับคนที่เรียนครูจากที่เคยเน้นแบบปรนัยให้เน้นแบบอัตนัยมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เพราะข้อสอบปรนัยจะเน้นการเดามากกว่าคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปเป็นครูแล้วสามารถออกข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของลูกศิษย์ได้
“การผลิตครูในปัจจุบันเน้นผลิตจำนวนมากแล้วปล่อยให้แข่งขันกันเอง ใครเก่งได้เป็นครู ใครสอบไม่ได้ก็ไปทำอาชีพอื่น ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรอย่างมาก แต่โครงการครูมืออาชีพจะเป็นโครงการที่สามารถดึงคนเก่งเข้ามาเป็นครูได้จริง เพราะจบแล้วมีงานทำ ทำให้เด็กเก่งรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงในชีวิต และหันมาเรียนวิชาชีพนี้มากขึ้น แต่ก็ยังมีปัจจัยที่ทำให้เด็กส่วนหนึ่งไม่มาเรียนครู เพราะไม่อยากไปเป็นครูสอนในโรงเรียนไกลบ้าน หรือถิ่นทุรกันดาร ขณะเดียวกันการรับครูของเขตพื้นที่การศึกษาก็ยังมีระบบเส้นสายคอร์รัปชั่น ดังนั้นถ้าไม่มีการปรับปรุงระบบการรับครูต่อให้ผลิตครูที่มีคุณภาพ ก็จะไม่ได้คนเก่งมาสอนในระบบการศึกษาอยู่ดี”รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวและว่า นอกจากนี้สถาบันฝ่ายผลิตครูจะต้องสอนให้คนที่จะออกมาเป็นครูมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และหากพบว่าครูคนใดทุจริตก็น่าจะขึ้นบัญชีดำไม่ให้กลับมาอยู่ในวงการครูอีก เช่น กลุ่มที่ผ่านการสอบครูผู้ช่วยแต่ทุจริต เพราะครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และสอนเด็กให้มีความซื่อสัตย์ หากปล่อยคนเหล่านี้มาสอนอีก ผู้ปกครองจะไม่เชื่อถือว่าจะสามารถสอนลูกให้เป็นคนดีได้

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:50 น.

  • ?ผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชาไม่กระเตื้อง?

สทศ.ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ระบุคะแนนเด็กไทยยังไม่กระเตื้อง พบภาษาไทยเพียงวิชาเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยผ่านครึ่ง ขณะที่คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยยังต่ำสุดเหมือนเดิม สทศ.เปิดยื่นดูกระดาษคำตอบ 11-13 ก.พ.นี้

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:50 น.

 วันที่ 11 ก.พ.57 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า สทศ.ได้ดำเนินการตรวจผลคะแนนสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศผลการทดสอบก่อนกำหนดจากเดิมวันที่ 11 ก.พ. เป็นวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ทางเว็บไซต์ สทศ. http://www.niets.or.th ซึ่งจากการเปิดให้นักเรียนได้เข้ามาดูผลคะแนน ปรากฏว่าเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่ม โดยผลการทดสอบครั้งนี้วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเกินครึ่งจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีเพียงวิชาเดียว คือ ภาษาไทย 54.35 ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณิตศาสตร์ 25.39 ซึ่งการสอบครั้งนี้มีนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี และมีนักเรียนทำคะแนนได้ 0 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์

ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่วงคะแนนที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100 มีดังนี้ ภาษาไทย เข้าสอบ 139,277 คน คะแนนเฉลี่ย 54.35 ช่วงคะแนนที่ทำได้มากที่สุด 50.01-60.00 จำนวน 32,162 คน สังคมศึกษา เข้าสอบ 135,702 คน คะแนนเฉลี่ย 39.42 ช่วงคะแนน 30.01-40.00 จำนวน 57,921 คน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 140,355 คน คะแนนเฉลี่ย 31.05 ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน 59,653 คน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 130,725 คน คะแนนเฉลี่ย 25.39 ช่วงคะแนน 10.01-20.00 จำนวน 46,583 คน ฟิสิกส์ เข้าสอบ 83,854 คน คะแนนเฉลี่ย 28.29 ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน 25,532 คน เคมี คะแนนเฉลี่ย 27.66 เข้าสอบ 85,085 คน ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน 31,513 คน และชีววิทยา เข้าสอบ 84,611 คน คะแนนเฉลี่ย 28.56 ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน 46,857 คน

“สทศ.จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 ก.พ.นี้ เวลา 09.00-16.30 น. โดยต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน ทั้งนี้จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 22 ก.พ. หากผู้ยื่นคำร้องฯไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย ทาง สทศ.จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าดูกระดาษคำตอบ” รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยภาษาไทย ปี 57 เฉลี่ย 54.35 ปี 56 เฉลี่ย 50.43 สังคมศึกษา ปี 57 เฉลี่ย 39.42 ปี 56 เฉลี่ย 29.18 ภาษาอังกฤษ ปี 57 เฉลี่ย 31.05 ปี 56 เฉลี่ย 30.01 คณิตศาสตร์ ปี 57 เฉลี่ย 25.39 ปี 56 เฉลี่ย 20.95 ฟิสิกส์ ปี 57 เฉลี่ย 28.29 ปี 56 เฉลี่ย 29.84 เคมี ปี 57 เฉลี่ย 27.66 ปี 56 เฉลี่ย 25.38 และชีววิทยา ปี 57 เฉลี่ย 28.56 ปี 56 เฉลี่ย 30.40 ทั้งนี้ในภาพรวมพบว่า ยังคงมีภาษาไทยเพียงวิชาเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนวิชาอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งเหมือนปีที่ผ่านมา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:50 น.

  • ?ใช้ศิลปะร่วมสมัยพัฒนาเวียงกุมกาม?

สศร.ดึงชุมชนเวียงกุมกามเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยพัฒนาท่องเที่ยว หวังเยาวชนรู้ถึงภูมิปัญญาผ่านศิลปะ พร้อมผลักดันชุมชนมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:50 น.

วันนี้(11 ก.พ.)นายเขมชาติ เทพไชย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้มอบหมายให้ สศร.ดำเนินการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2556 ตามโครงการพัฒนาเวียงกุมกามเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว โดยได้จัดกิจกรรม “เฮียน-ฮู้-ฮักษ์ ศิลปะร่วมสมัย” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2556ถึง มกราคม 2557เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะร่วมสมัยให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เวียงกุมกามนั้น ขณะนี้ศิลปินพื้นบ้านและเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยได้ดำเนินการถ่ายทอดทักษะการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ ให้แก่เยาวชนแล้ว อาทิ ศิลปะการปั้น การแกะสลัก การแต้มสี การออกแบบงานศิลปะรูปแบบใหม่ เป็นต้นซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้เห็นความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาเวียงกุมกามเป็นอย่างดี

นายเขมชาติ กล่าวต่อไปว่า สศร.ยังได้นำผลงานศิลปะจากฝีมือเยาวชนมาจัดแสดงภายใต้กิจกรรม“ข่วงศิลป์ร่วมสมัย”ซึ่งจะมีผลงานจากกิจกรรม“จวนกั๋นไปถ่ายฮูป”ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวในเวียงกุม บอกเล่าเรื่องราวความงดงามของเมืองโบราณ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่ยังคงมีเสน่ห์ ควรค่าแก่การมาเที่ยวชม เพื่อประชาสัมพันธ์ความงดงามของชุมชนเวียงกุมกามให้สาธารณชนได้รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านภาพพิมพ์ ประติมากรรม จิตรกรรม ที่งดงามมานำเสนอในพื้นที่เวียงกุมกามด้วย โดยหลังจากนี้ สศร.จะร่วมมือกับเครือข่ายสล่าล้านนาต่อยอดในการผลักดันส่งเสริมหอศิลป์ในพื้นที่เวียงกุมกาม และจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เยาวชน รวมถึงใช้เวียงกุมกามจัดค่ายเยาวชน ในการใช้ศิลปะร่วมสมัยกล่อมเกลาจิตใจอย่างต่อเนื่องด้วย

นายปรีชา กันธิยะ ปลัด วธ.กล่าวว่า การใช้มิติของงานศิลปะร่วมสมัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และสมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:10 น.

  • ?แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร.กศน.จังหวัด/อำเภอ?

สำนักงาน กศน.แต่งตั้ง-โยกย้าย ผอ.และรองผอ.กศน.จังหวัด/อำเภอ รวม 139 ตำแหน่ง มีผล 17ก.พ.57

วันอังคาร 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:10 น.

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เปิดเผยว่า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 224/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ/จังหวัด จำนวน 129 ราย ลงวันที่ 7 ก.พ.2557 มีผลวันที่ 17 ก.พ.2557 ดังนี้ 1. นายดิศกุล เกษมสวัสด์  รก.ผอ. กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ รก.ผอ. กศน. จังหวัดสมุทรสาคร 3.นายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง รก.ผอ. กศน. จังหวัดลพบุรี 4.ว่าที่พ.ต.ดำริห์ ติยวัฒน์  รก.รองผอ. กศน. จังหวัดกำแพงเพชร  5.นายธีรยล แสงอำนาจเจริญ รก.รอง ผอ. กศน. จังหวัดชลบุรี 6.นางชุติมนทธ์ เรืองกาญจนสุรีย์ รก.รอง ผอ. กศน. จังหวัดนนทบุรี 7.นางสมบัติ แก้วมีศรี รก.รอง ผอ. กศน. จังหวัดนครปฐม 8.นายพิสูจน์ ภูมิพงศ์ รก.รอง ผอ. กศน. จังหวัดปทุมธานี

9.นายนครชัย โพธิ์ขาว รก.ผอ. กศน. อำเภอคลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 10.นายสมใจ วิชัยยา รก.ผอ. กศน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 11.นายอัษฎาวุธ เลียงผา รก.ผอ. กศน. อำเภอเมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 12.นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ 13.นางวิไลลักษณ์ สุขสาย รก.ผอ. กศน. อำเภอ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 14.นางลัดดาวัลย์ พลอยศิริ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ขลุง จ.จันทบุรี 15.นายสุเมธ มีเกียรติ รก.ผอ. กศน. อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด 16.นางจิดาภา บัวทอง รก.ผอ. กศน. อำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 17.ว่าที่ร.ต. ธัญลักษมณ์ นิกพงศ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 18.น.ส.พักตรา อินทรโม รก.ผอ. กศน. อำเภอพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 19.นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอกงหรา จ.พัทลุง 20.นายจำเนียร นาคงาม รก.ผอ. กศน. อำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช

21.นายธรรมรัตน์ ชุมแดง รก.ผอ. กศน. อำเภอท่าพระ จ. สุราษฎร์ธานี 22.นายไพศาล สุขรัตน์ รก.ผอ. กศน. อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 23.นางอัษฎาภรณ์ ปัญญุเบกษา รก.ผอ. กศน. อำเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 24. นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ รก.ผอ. กศน. อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์ 25.นางอนุรัตน์ สงขำ รก.ผอ. กศน. อำเภอบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 26. นายภูวพัศ อังศธรรมรัตน์ รก.ผอ. กศน. อำเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 27.น.ส.สุนทรี เตินขุนทด รก.ผอ. กศน. อำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 28.นายยอดยิ่ง ฟ้าสาร รก.ผอ. กศน. อำเภอภูเพียง จ.น่าน 29.นางณัชชา ทะภูมินทร์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ สันติสุข จ.น่าน 30.นายบรรจบ ธรรมสมบูรณ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ เวียงสา จ.น่าน

31.นางรัสรินทร์ อัครสิทธิรุจน์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ นาน้อย จ.น่าน 32.นายธนเดช จัดรภพสำเนา รก.ผอ. กศน. อำเภอ บางระกำ จ.พิษณุโลก 33. นายปฏิสันถ์ มาเนียม รก.ผอ. กศน. อำเภอ วังทอง จ.พิษณุโลก 34. นายจำลอง บุญวงศ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 35. นายนรมิตร โฉมอุดม รก.ผอ. กศน. อำเภอ หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 36.นายอนุชา วิจิตรศิลป์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 37.นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 38.นายพิทักษ์ ศรีสุภักดิ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ บรบือ จ.มหาสารคาม 39.นายชาญยุทธ ไชยะดา รก.ผอ. กศน. อำเภอ เชียงยืน จ.มหาสารคาม 40.นางดุษฎี ดวงจำปา รก.ผอ. กศน. อำเภอ กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

41.นายสายัณห์ ถมหนวด รก.ผอ. กศน. อำเภอ กุดรัง จ.มหาสารคาม 42.นายประสิทธิ์ ศักดิ์คำดวง รก.ผอ. กศน. อำเภอ ชื่นชม จ.มหาสารคาม 43.นางรัชนีกร บุโพธิ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ นาวัง จ.หนองบัวลำภู 44. นายศิริชัย โชติกมงคล รก.ผอ. กศน. อำเภอ แม่ทา จ.ลำพูน 45. นายคมสัน สารแสน รก.ผอ. กศน. อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 46.นายสมพร หลงพิมาย รก.ผอ. กศน. อำเภอ แกดำ จ.มหาสารคาม 47.นายวัชรินทร์ เขียวอ่อน รก.ผอ. กศน. อำเภอ บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 48.นายสนิท อาษาธง รก.ผอ. กศน. อำเภอ โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 49.ว่าที่ร.ต.กีรติ กุลบุตร รก.ผอ. กศน. อำเภอ คลองหาด จ.สระแก้ว 50.นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ รก.ผอ. กศน. อำเภอ มืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

51. นายศุภชัย วันนิตย์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 52. ว่าที่ร.ต.สานิตย์ เจือจันทร์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ทรายมูล จ.ยโสธร53.นางมาลี พิญญศักดิ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 54.นายศิริชาต คุ้มสุวรรณ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ภูเรือ จ.เลย 55. นางอำพรรณ ทองเลิศ รก.ผอ. กศน. อำเภอ เขาชะเมา จ.ระยอง 56.น.ส.กรภัทร ถูกอารมย์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 57.พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส รก.ผอ. กศน. อำเภอ ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 58.น.ส.วิชชุดา ศรีกรินทร์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 59.นางบุษบา ต้องใจ รก.ผอ. กศน. อำเภอ โคกสำโรง จ.ลพบุรี 60.นายสมเกียรติ เหล่ามา รก.ผอ. กศน. อำเภอ สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

61.นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ โคกเจริญ จ.ลพบุรี 62.นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รก.ผอ. กศน. เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 63.นาง วัชราพร จิรานันท์สิริ รก.ผอ. กศน. เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 64.น.ส. ประภาภรณ์ คำโอภาส รก.ผอ. กศน. อำเภอ แม่ออน จ.เชียงใหม่ 65.นางสุนันท์ นาหลวง รก.ผอ. กศน. อำเภอ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 66.นายสมชาย แสงด่วน รก.ผอ. กศน. อำเภอ กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 67.นายอเนก ปานทิพย์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 68.นายสมบูรณ์ พจนา รก.ผอ. กศน. อำเภอ โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 69.นายชินกร คะอังกุ รก.ผอ. กศน. อำเภอ นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 70.นาง ปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

71.นาย จิรพงศ์ ผลนาค รก.ผอ. กศน. อำเภอ สวรรคโลก จ.สุโขทัย 72.นายชนัญ คงเมือง รก.ผอ. กศน. อำเภอ ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 73.นายสรายุทธ บูรณ์เจริญ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 74.นางกนกรัตน์ บานชื่น รก.ผอ. กศน. อำเภอ จอมพระ จ.สุรินทร์ 75.นายวิเชียร คำเสนา รก.ผอ. กศน. อำเภอ รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 76.นายยุทธนา ชวติ รก.ผอ. กศน. อำเภอ โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 77.นายประมวล ไชยศรี รก.ผอ. กศน. อำเภอ สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 78.นายอัฎฐพล สังข์โชติพงศ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 79. นางกัญญา โมลาศน์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ โคกสูง จ.สระแก้ว 80.นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

81. นายวินัย ปิ่นอินทร์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 82. นางบุญปลูก สัจจะเวทะ รก.ผอ. กศน. อำเภอ บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 83. นายโชติก หาสุนทรีย์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 84. นางสมควร วงษ์แก้ว รก.ผอ. กศน. อำเภอ ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 85. นายประภากร เกษรสิทธิ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 86. นางอัชญา แจ่มถาวร รก.ผอ. กศน. อำเภอ สามชุก จ.สุพรรณบุรี 87. นายไพรัช ศรีสำอาง รก.ผอ. กศน. อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 88. นางอัมพร ฟ้าสาร รก.ผอ. กศน. อำเภอ เชียงกลาง จ.น่าน 89. นางแววดาว จิตตะมาลา รก.ผอ. กศน. อำเภอ เชียงคำ จ.พะเยา 90.นาง สมจิตต์ คนเที่ยง รก.ผอ. กศน. อำเภอ สอง จ.แพร่

91. นางเพ็ญจันทร์ สัจธรรม รก.ผอ. กศน. อำเภอ พนา จ.อำนาจเจริญ 92. นายเจริญ แสนวิเศษ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 93.นายเสรี ทิพจรุญ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 94. นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว รก.ผอ. กศน. อำเภอ หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 95. นายถาวร พลีดี รก.ผอ. กศน. อำเภอ เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 96. นายหรรษา ใจมิภักดิ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 97. นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ รก.ผอ. กศน. อำเภอแสวงหา จ.อ่างทอง 98. นายอนุรักษ์ แหวนเงิน รก.ผอ. กศน. อำเภอ เนินขาม จ.ชัยนาท 99. น.ส.ชนาทิพย์ รักสกุล รก.ผอ. กศน. อำเภอ บางกรวย จ.นนทบุรี 100. นางกมล ตรีมรรค รก.ผอ. กศน. อำเภอ ไทรน้อย จ.นนทบุรี

101. นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล รก.ผอ. กศน. อำเภอ โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 102. นางอุไรรัตน์ จันดี รก.ผอ. กศน. เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 103. น.ส.บัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร รก.ผอ. กศน. เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 104. น.ส.พุทธชาติ เพชรเสนา รก.ผอ. กศน. เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 105. นายเกษม บาตรโพธิ์ รก.ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 106. น.ส.วิมลรัตน์ ภูรอคุปต์ รก.ผอ. กศน. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 107. นางนิตยา เจริญสุข รก.ผอ. กศน. เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 108. นางรุจิมา ปรัชญาโณทัย รก.ผอ. กศน. อำเภอ เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 109. นางประพิศ นพประชา รก.ผอ. กศน. อำเภอ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 110. ส.อ.วราวุธ พยัคฆพงษ์ รก.ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก

111. นายชาตรี เสงี่ยมงาม รก.ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112. นางแวววรรณ จิกชาตรี รก.ผอ. กศน. อำเภอ ซำสูง จ.ขอนแก่น 113. นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 114. นายสมชาติ สง่าภาคภูมิ รก.ผอ. กศน. อำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 115. นางหทัยกาญจน์ สร้อยงาม รก.ผอ. กศน. อำเภอ โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 116. นางขวัญตา พงษ์เจษฎาพร รก.ผอ. กศน. อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 117. นางสิริกาญจน์ จันทรสงค์ รก.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา 118. นายพีรฉัตร อนุวงศ์ รก.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 119. นางภัททิยา โฮเม รก.ผอ. กศน. อำเภอ ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 120. นางสมร บำขุนทด รก.ผอ. กศน. อำเภอ ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

121. นายสุชาติ ถาวระ รก.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส 122. นางธนณภัทร ศรีระนำ รก.ผอ. กศน. อำเภอ สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส 123. นายเอกชัย ปานเม่น รก.ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 124. นายพิศิษฐ์ วศินภัทรโภคิน รก.ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร 125. นายพรศักดิ์ ธรรม วานิช รก.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 126. นางขวัญใจ ปัญญาชุนห์ รก.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 127. นายสุวัฒน์ ชำนาญกิจ รก.ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร 128. นายทองสา ปริธรรมมา รก.ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร 129. นางนุชรีย์ ส่องสพ รก.ผอ. กศน. อำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์

นอกจากนี้ปลัดศธ.ยังได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 225/2557 เรื่อง ให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.และรองผอ. กศน. อำเภอ/จังหวัด จำนวน 10 ราย ลงวันที่ 7 ก.พ.2557 มีผลวันที่ 17 ก.พ.2557 ดังนี้ 1.นายขีปนาวุธ สีเขียว รก.ผอ. กศน. อำเภอ บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 2.นางนงนุช ถาวรวงศ์ รก.ผอ. กศน. อำเภอ งาว จ.ลำปาง 3.น.ส.นุรัต วรกฎ รก.ผอ. กศน. อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 4.นางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ รก.ผอ. กศน.อำเภอ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 5.นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ รก.ผอ. กศน.อำเภอ ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 6.นางศรีสง่า โภคสมบัติ รก.ผอ. กศน. อำเภอ บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7.น.ส.ฉัฐรส หู้เต็ม รก.ผอ. กศน.อำเภอ บ้านธิ จ.ลำพูน 8.น.ส.กัญรินทร์ คิดควร รก.ผอ. กศน.อำเภอ บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 9.น.ส.ลีลาวดี สีหบัณฑ์ รก.ผอ. กศน.อำเภอ ปง จ.พะเยา และ10.นางชลีพร กรุดทอง รก.ผอ. กศน. อำเภอ ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


  • ขายยานอนหลับ: ขายยานอนหลับ ยานอนหลับแบบน้ำ, แบบเม็ด ทุกยี่ห้อราคาถ
  • nate: ปูนขาว ปูนขาวเพื่อใช้ในการเกษตร (Quick Lime) คุณสมบัติทางเ
  • แฟนบอลชาวเซราะกราว: ยังไงพวกเราชาวบุรีรัมน์ก็ยังเชียร์บุรีรัมย์ ยูไนเต

หมวดหมู่